O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Dotacje B+R - skutki podatkowe w CIT

Mimo, że jak wykazuje PWC, polski system podatkowy staje się coraz mniej skomplikowany, to badania wśród polskich przedsiębiorców wskazują, iż to właśnie system podatkowy (i stosowanie jego przepisów) jest wciąż tym obszarem, w którym istnieją największe utrudnienia dla prowadzenia biznesu w Polsce, niezależnie od wielkości firmy czy branży jej działalności. Stąd też nie rzadko słyszę pytanie: jakie skutki podatkowe dla firmy generują granty? Wpis ten ma za zadanie wyjaśnienie tej kwestii.

O pomoc w odpowiedzi na wyżej postawione pytanie poprosiłem Joannę Oprzalską, która jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Czym dla firmy jest otrzymane dofinansowanie?

Joanna Oprzalska:

„Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) nie zawiera przepisu wyłączającego uznawanie dotacji za przychody, stąd w sensie podatkowym za takie je uznajemy. Warto wspomnieć, że na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. za podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody uważa się otrzymane pieniądze.”

Czy zatem od dotacji należy „odprowadzić podatek”?

„Do tematu należy podejść dwuwymiarowo. Fakt, że u.p.d.o.p nie zawiera przepisu wyłączającego uznawanie dotacji za przychody skutkuje tym, że zawsze stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Należy jednak mieć na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p, który stanowi, że zwolnione od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (z wyłączeniem płatności otrzymanych przez pod/wykonawców). Na podstawie tego przepisu zwolnione są od podatku, m.in. płatności otrzymywane przez beneficjentów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (zob.np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r. – IPTPB3/423-436/12-3/KJ).
Dotyczy to np. konkursów PO IR, gdzie środki pochodzą właśnie z EFRR i są one wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie danej Instytucji Pośredniczącej, np. NCBR
Stad też przychody otrzymane przez Beneficjenta z tytułu dotacji B+R należały będą do kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych."


Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków pokrytych z dotacji?

"Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez przedsiębiorcę dotacji, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków z nich pokrytych (sfinansowanych), w myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

Kiedy dokonywana jest zatem korekta kosztów związana z otrzymaniem refundacji?"Należy mieć na uwadze, że dotacje wypłacane w formie refundacji wiązały się będą właśnie z korektą kosztów. Korekta kosztów uzyskania przychodów dokonywana w związku z otrzymywaniem refundacji powinna być dokonywana na bieżąco (a nie wstecznie jak uważają organy skarbowe). W uchwale w sprawie o sygn. akt II FPS 4/15 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził bowiem, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów), które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego jako dotacje podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. – zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania."

Podsumowanie (dla nie księgowych)

- Dotacja B+R należy do kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym
- Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania dotacji, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków z nich pokrytych (np. wynagrodzenia laboranta czy amortyzacja sprzętu laboratoryjnego)
- Korekta kosztów uzyskania przychodów dokonywana w związku z otrzymywaniem refundacji powinna być dokonywana na bieżąco

Mam nadzieję, że powyższe czyni system podatkowy mniej skomplikowanym, za co podziękowania należą się Joannie.

Twitter @dabkowskiB

-----------------

Joanna Oprzalska reprezentuje kancelarię: CP Legal

Wspomniane:
Raport PWC: Paying Taxes
Badanie BCC: Przeszkody rozwoju biznesu
Trwa ładowanie komentarzy...