O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Miliardy złotych dla innowatorów w 2017 roku w ramach POIR

logo PO IR
logo PO IR poir.gov.pl
Zestawienie konkursów dotacyjnych w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2017 rok. Zestawienie będzie przydatne przedsiębiorcom (mikro, małym i średnim czyli zazwyczaj zatrudniającym do 250 pracowników), poszukującym wsparcia dotacyjnego dla prowadzonych (bądź planowanych) badań oraz inwestycji w infrastrukturę B+R.

Warto podkreślić, że na poziomie regionalnym (w każdym z województw oraz w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia) organizowane są nabory o podobnym charakterze, natomiast przedsiębiorcy z innowacją przekraczającą skalę Polski powinni pomyśleć o działaniach w ramach Horyzont 2020. Zestawienie opracowane na podstawie informacji NCBR, PARP. MR, BGK oraz poprzednich edycji danego konkursu.1. POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. „Szybka ścieżka” - NCBR

Przedmiot projektu: Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe

Najważniejsze informacje:
• Min wartość projektu: 2 mln PLN
• Max wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 50 mln euro
• Intensywność wsparcia:
- Badania przemysłowe: do 80%
- Prace rozwojowe: do 60%

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Nabór I: 01.02. - 30.06.
– budżet konkursu: 1 mld PLN
Nabór II: 01.08. do 31.12.
– budżet konkursu: 1 mld PLN


2. POIR 1.2 Sektorowe programy B+R – NCBR

Przedmiotem projektów będą badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Min wartość projektu to zazwyczaj 2 mln PLN. Intensywność wsparcia:
- Badania przemysłowe: do 80%
- Prace rozwojowe: do 60%

Przedmiot projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz musi być zgodny z sektorową agendą badawczą danego poddziałania.

W konkursach zazwyczaj dopuszczane będą konsorcja przedsiębiorców.

Harmonogram naboru oraz przewidywany budżet:
PBSE - sektor elektroenergetyczny
Nabór: III-IV kwartał
Budżet: 120 mln PLN

INNOCHEM - sektor chemiczny
Nabór: 10.01. do 28.04.
Budżet: 180 mln PLN

INNONEUROPHARM - sektor farmaceutyczny
Nabór: 20.01. do 7.04
Budżet: 190 mln PLN

Innowacyjny Recykling - sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna
Nabór: 25.01. do 21.04
Budżet: 90 mln PLN

WoodINN - sektor leśno-drzewny i meblarski
Nabór: 10.02. - 28.04.
Budżet: 120 mln PLN

GAMEINN - sektor produkcji gier wideo
Nabór: 3.04. do 06.07.
Budżet: 55 mln PLN

INNOSBZ - sektor systemów bezzałogowych
Nabór: III-IV kwartał
Budżet: 50 mln PLN

INNOSTAL - sektor stalowy
Nabór: III-IV kwartał
Budżet: 95 mln PLN

IUSER - sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych
Nabór: IV Q 2017 do IQ 2018
Budżet: 150 mln PLN

3. POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R - Ministerstwo Rozwoju

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów-badawczo rozwojowych

Przedmiotem projektów mogą być wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 50 mln PLN, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys PLN, na usługi doradcze: 500 tys PLN

Intensywność wsparcia: zgodnie z mapą pomocy inwestycyjnej (od 25% do 70%)

Wnioskodawca musi zadeklarować prowadzenie prac B+R z wykorzystaniem powstałej infrastruktury min. przez okres 3 lat od zakończenia projektu. Prace te mogą być dofinansowane z innych projektów np. POIR 1.1.1.

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Nabór: 3.04 – 7.07
Budżet: 900 mln PLN


4. POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – PARP

Przedmiot projektu: Ochrona międzynarodowa (patenty)

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:
1) uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
b) pokrycie kosztów usług rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,
2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia,
3)pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego

Min. poziom kosztów kwalifikowalnych 10 tys. PLN
Max. poziom kosztów kwalifikowalnych 1 mln PLN
Maksymalna intensywność pomocy: 50%

Nabór: 11.04 – 31.12
Budżet: 50 mln PLN


5. POIR 3.2.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R „Badania na rynek” - PARP

Realizacja projektów dot. wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie (musi to zostać udokumentowane), prowadzących do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub usług

Przedmiotem projektów mogą być wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość projektu: 10 mln PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 20 mln PLN, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys PLN, na usługi doradcze: 500 tys PLN

Intensywność wsparcia: zgodnie z mapą pomocy inwestycyjnej (od 25% do 70%)

Nabór I: 08.02. - 28.04.
Budżet: 800 mln PLN (50 mln dedykowane branży elektromobilności)


Nabór II: 10.2017-01.2018
Budżet: 750 mln PLN


6. POIR 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R „Kredyt technologiczny” - BGK

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.


Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN
Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Nabór: 16.01. - 29.03.
Budżet: 400 mln PLN


7. POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand” - NCBR

Wsparcie w promocji międzynarodowej (targi etc.)

Działalność przedsiębiorcy musi dotyczyć co najmniej jednej z poniżej wymienionych dziedzin:
- Sprzęt medyczny – KIS nr 1;
- Maszyny i urządzenia – KIS nr 4, 8, 10;
- Kosmetyki – KIS nr 3
- IT/ICT – KIS nr 15, 19;
- Biotechnologia i farmaceutyka – KIS nr 3;
- Moda polska – KIS nr 13, 19;
- Budowa i wykańczanie budowli – KIS nr 8, 10;
- Jachty i łodzie – KIS nr 9, 13;
- Meble – KIS nr 4, 19;
- Polskie specjalności żywnościowe – KIS nr 4, 5;
- Sektor usług prozdrowotnych – KIS nr 2;
- Części samochodowe i lotnicze – KIS nr 9, 13.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty (w nawiasie oczekiwana intensywność pomocy):
- wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% - pomoc publiczna)
- pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 85%) tj.:
- delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
- transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;
- opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
- wpisu do katalogu targowego;
- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- informacyjno-promocyjne projektu.

Min. poziom kosztów kwalifikowalnych - brak
Max. poziom kosztów kwalifikowalnych PLN 1 mln
Maksymalna intensywność pomocy publicznej: 50%,
Maksymalna intensywność pomocy de Minimis:
- Małe przedsiębiorstwa: do 75%
- Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

Nabór: 10.01. – 13.03
Budżet: 200 mln PLN


8. POIR 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze – NCBR

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Min wartość projektu: 1 mln PLN
Max wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 8 mln PLN
Intensywność wsparcia:
- Badania przemysłowe: do 80%
- Prace rozwojowe: do 60%

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację
Projekt musi wpisywać się w regionalną agendę badawczą Programu

Nabór: 28.04. - 12.07.
Budżet: 250 mln PLN


9. POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne – NCBR

Projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja

Wyłącznie konsorcja: co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jednostka naukowa, max. 5 podmiotów (co najmniej połowa przedsiębiorcy)
Min. poziom kosztów kwalifikowalnych 2 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania 10 mln zł.
Intensywność wsparcia:
- Badania przemysłowe: do 80%
- Prace rozwojowe: do 60%

Nowość rezultatów projektu w skali światowej
Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Nabór: 04.08. - 18.10.
Budżet: 200 mln PLNDaty i wszelkie liczby mogą ulec zmianie więc zestawienie stanowi tylko podpowiedź, szczegóły znajdują się w dokumentacji każdego z konkursów oraz na stronie poir.gov.pl

Twitter @dabkowskiB
Trwa ładowanie komentarzy...