O autorze
W ramach współpracy z Brante Partners oraz Safiro Ventures mam okazję uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z pozyskiwaniem finansowania projektów innowacyjnych (z wykorzystaniem środków prywatnych oraz publicznych, zarówno z programów krajowych jak i międzynarodowych) oraz komercjalizacją ich wyników (mowa tutaj przede wszystkim o udziale w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen).

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.

Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Badania na rynek – 700 milionów na finansowanie wdrożenia wyników prac B+R

LOGO PARP
LOGO PARP parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony będzie wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Na co?

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe, niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Jednocześnie prowadzone będą dwa konkursy:

1. Ogólny o budżecie 650 mln zł
2. Dedykowany branży elektromobilności o budżecie 50 mln zł, dla projektów dotyczących:
1) aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
2) infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
3) technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
4) utylizacji i recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Minimalna wartość projektu to:
- konkurs ogólny: 10 mln zł
- elektromobilność: 5 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EUR , w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł,
2) na usługi doradcze: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł,
, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.


Wielkość dofinansowania na wydatki inwestycyjne różni się w zależności od statusu wnioskodawcy oraz miejsca realizacji projektu i sięga 70%.Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

A. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
1) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) roboty i materiały budowlane;
4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
5) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu,
6) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, może wynosić do 20% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

B. W zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu
w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

C. Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Ocena

Agencja ułatwia aplikowanie w konkursie. Pierwsze z ułatwień dotyczy kryterium związanego z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną. W ostatnim naborze było to kryterium obligatoryjne, w tym roku będzie ono miało charakter fakultatywny, co oznacza, że za jego spełnienie przyznawane będą dodatkowe punkty. Brak ochrony patentowej albo prawa ochronnego na wzór użytkowy nie będzie powodował odrzucenia wniosku.
PARP dopuszcza w ten sposób do konkursu projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania.

Drugie ułatwienie wiąże się ze sposobem oceny innowacyjności projektów. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt. I ten 1 pkt wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium (do tej pory należało zdobyć minimum 2 punkty).

Ale konieczne będzie wykazanie znaczenia innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy.
Dodatkowe punkty będą możliwe do uzyskania jeśli projekt:
• posiada wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej,
• zakłada zastosowanie rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku;
• wpisuje się w definicję wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych.
• wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację
• wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 23 kwietnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora PARP

Dokumentacja:
Konkurs ogólny
ElektromobilnośćW przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)

Zestawienie wszystkich ogłoszonych oraz zaplanowanych konkursów na rok 2017 znajduje się tutajTwitter @dabkowskiB
Trwa ładowanie komentarzy...