O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

WoodINN - NCBR otwiera się na nowe branże - innowacyjne meble

LOGO
LOGO NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór w ramach programów sektorowych. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł. W ramach „WoodINN” innowacyjne przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie sięgające 80% kosztów projektu.

Na co?
Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe wpisujące z obszaru leśno-drzewnego, meblarskiego oraz przemysłów współpracujących do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Przedmiot projektu musi być zgodny z jednym z poniżej wskazanych tematów:

1. Technologie służące poprawie jakości i cech użytkowych drewna i materiałów drewnopochodnych oraz materiałów towarzyszących drewnu w produkcie końcowym
2. Technologie pozwalające na nowe pola zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych
3. Technologie służące pozyskaniu surowca drzewnego ze źródeł alternatywnych
4. Technologie otrzymywania nowoczesnych produktów o specyficznych właściwościach i cechach użytkowych
5. Technologie otrzymywania innowacyjnych produktów pozwalających na kreatywne reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania oraz potrzeby społeczne (np. zmniejszanie toksyczności)
6. Nowoczesne i niekonwencjonalne technologie pozyskiwania, przechowywania, przerobu, rozkroju i obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych
7. Innowacyjne technologie produkcyjne i wspomagające proces produkcji
8. Opracowanie nowoczesnych systemów scalania i montażu
9. Nowoczesne technologie modyfikacji powierzchni, ochrony i konserwacji drewna, materiałów drewnopochodnych
10. Innowacyjne technologie chemicznego, fizycznego i termicznego przetwórstwa drewna

Kto i ile?


Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 1,5 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 12 mln PLN.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie

W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia
Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski.
Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 28 kwietnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)

Zestawienie wszystkich ogłoszonych oraz zaplanowanych konkursów na rok 2017 znajduje się tutajTwitter @dabkowskiB
Trwa ładowanie komentarzy...