O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

GAMEINN – 100 mln dla innowatorów z branży gier

NCBR
NCBR NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór w ramach programów sektorowych. Na wsparcie innowacyjnych projektów sektora producentów gier wideo NCBR przeznaczył 100 mln zł. W ramach „GAMEINN” innowacyjne przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie sięgające 80% kosztów projektu.

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym. Przedmiot projektu musi być zgodny z jednym z poniżej wskazanych tematów:

1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
a. Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach
b. Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania stylu wizualnego gier
c. Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania przestrzeni rozgrywki
d. Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania fabuły w grach
e. Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania warstwy dźwięku w grach

2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania
a. Innowacyjne rozwiązania i rozwój silników grafiki/fizyki na potrzeby gier
b. Dostosowanie silników do wymagań gier wieloplatformowych i platform nowych generacji
c. Rozwój technik motion i performance capture
d. Rozwój i zastosowania innowacyjnych technik digitalizacji obrazów i obiektów 3D
e. Rozwój i zastosowania technik i narzędzi optymalizacji danych


3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji
a. Doskonalenie algorytmów (i ich implementacji w grach) służących rozwiązaniu podstawowych problemów sztucznej inteligencji w grach.
b. Opracowanie i rozwój algorytmów oraz modeli pozwalających na symulację wiarygodnych zachowań postaci, grup postaci i środowiska oraz umożliwiających ich elastyczną adaptację do działań gracza
c. Rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści
d. Budowa systemów służących gromadzeniu, przechowywaniu i obróbce zasobów danych cechujących się dużą złożonością, zmiennością i rozmiarem (Big Data)

4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji
a. Rozwój nowych i dostosowanie obecnie używanych narzędzi do wykorzystania innowacyjnych interfejsów i mechanizmów interakcji z grą i otoczeniem
b. Opracowanie innowacyjnych mechanizmów interakcji z grą i rozwiązań mechaniki gry wykorzystujących dane pochodzące z sensorów oraz kontrolerów
c. Rozwój metod i rozwiązań pozwalających na opracowanie oraz implementację w grach nowych modeli narracji nieliniowych fabuł
d. Rozwój interfejsów i narzędzi interakcji oraz dostosowanie ich do wymagań i możliwości nowych platform w tym umożliwienia elastycznego dostosowania się do wymagań związanych z lokalizacją, dostosowaniem do wielu rozdzielczości oraz zapewnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych

5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
a. Opracowanie, rozwój rozwiązań i budowa platform (infrastruktury) pozwalających na udostępnienie gier w chmurze
b. Opracowanie i budowa platform dostarczania treści i zarządzania nią w grach mobilnych i sieciowych

6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier
a. Opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących proces testowania i wykrywania błędów
b. Opracowanie narzędzi pozwalających na efektywne automatyczne testowanie poprawności elementów generowanych algorytmicznie / proceduralnie
c. Opracowanie narzędzi wspierających efektywność produkcji gier wideo
d. Opracowanie narzędzi wspierających proces wytwórczy gier wielo- i cross platformowych

7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny
a. Rozwój symulacji, tworzenie wirtualnych modeli rzeczywistych systemów i procesów, badania symulacyjne wydajności, pojemności i zachowania systemów
b. Tworzenie i metody oceny gier dla celów terapeutycznych i medycznych
c. Rozwój innych zastosowań produktów i technologii związanych z grami wideo
d. Tworzenie i metody oceny gier dla celów badawczych i edukacyjnych

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj.

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 0,4 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 20 mln PLN.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.
Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:
a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie

W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia
Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski.

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 6 lipca do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)

Zestawienie wszystkich ogłoszonych oraz zaplanowanych konkursów na rok 2017 znajduje się tutajTwitter @dabkowskiB
Trwa ładowanie komentarzy...