O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Duża szansa dla małych firm – NCBR wesprze małe projekty

NCBR
NCBR NCBR
Dotychczas jedną z niepisanych zasad, jeśli chodzi o przyznawanie dotacji, nie tylko na działalność Badawczo-Rozwojową, było faworyzowanie większych oraz tych którzy „już mają”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postanowiło wyłamać się z tej zasady i ogłosiło nabór na projekty realizowane przez młode, małe firmy spoza Mazowsza, które do tej pory nie korzystały z dofinansowania na działalność B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Do wydania jest 150 mln zł. Aby otrzymać dofinansowanie należy wykazać innowacyjność min. w skali przedsiębiorstwa.

Nowo ogłoszony konkurs jest odmianą najpopularniejszego dotychczas działania, jeśli chodzi o wsparcie działalności innowacyjnej, czyli PO IR 1.1.1. tzw. Szybka ścieżka. Z podsumowania NCBR wynika, że „od ogłoszenia pierwszej edycji Szybkiej ścieżki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, złożono niemal 3 tys. wniosków o dofinansowanie projektów”. Moje wyliczenia wskazują, że dotychczasowy wskaźnik powodzenia wyniósł ok. 13%. W zasadzie każdy dobry (pozytywnie oceniony projekt) otrzymywał dofinansowanie, bowiem liczba chętnych nie przekłada się do tej pory na wyczerpanie zaplanowanych budżetów. Mam przeczucie, że tym razem może być inaczej.

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy, w pojedynkę – konsorcja są niedopuszczalne.
Wnioskodawcą mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy mikro, mali lub średni (MŚP), którzy nie otrzymali dotychczas (przed złożeniem wniosku) dofinansowania w ramach I osi PO IR lub Projektu systemowego „BRIDGE Alfa” oraz Działania 1.5 PO IG (zainteresowani będą wiedzieli o kogo chodzi).
Co więcej miejsce realizacji projektu musi być zrealizowany poza Mazowszem.
Jednostka naukowa lub inny przedsiębiorca mogą wziąć udział w projekcie tylko w charakterze podwykonawcy.
Maksymalnie można zlecić na zewnątrz prace o wartości max. 50% kosztów kwalifikowanych. Co istotne na etapie składania wniosku nie jest konieczne posiadanie umów warunkowych z jednostką naukową jak i członkami zespołu, przyznawane są dodatkowe punktu w tym względzie.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 300 tys. zł ale nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Mowa zatem o projektach małych, których dodatkowo końcowa data realizacji nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac:Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie
W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Na cele nowego konkursu zmodyfikowano, dotychczasowe kryteria, zdaniem wielu ułatwi to dostęp do środków unijnych. Poniżej kryteria, za które przyznawane są punkty:

1. Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka
z nimi związane zostały zdefiniowane (0-5 pkt)
2. Zespół projektowy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (0-5 pkt)
3. Potencjał rynkowy (0-5 pkt)
4. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu (0-5 pkt)
Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt
5. Nowości rezultatów projektu (0-3 pkt)
W ramach tego kryterium należy wykazać innowacyjność min. w skali przedsiębiorstwa (1 pkt), za innowację w skali kraju przyznane zostaną 3 pkt.
6. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0-3 pkt)

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 16 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 31 sierpnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)
Trwa ładowanie komentarzy...