O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Czy jest szansa na efektywną współpracę Nauki z Biznesem?

Relacje Nauka-Biznes
Relacje Nauka-Biznes Image courtesy of kittijaroon at FreeDigitalPhotos.net
Tym razem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze współpracę „nauka-biznes”. Tak dużo mówi się o potrzebie stymulacji współpracy sektorów nauki i biznesu, że nie można zlekceważyć 340 mln zł, które zostało właśnie położone na stół. Myślę, że to istotny argument dla podjęcia „kooperacji”. Czy znajdą się chętni? Co mówią wyniki pierwszej edycji o kondycji relacji nauki z biznesem?

Problem z efektywnością – doświadczenia z pierwszej edycji

Doświadczenia pierwszej edycji stoją trochę w kontrze do tego, co można usłyszeć m.in. na wielu konferencjach, czyli najczęściej, że z nauką/biznesem (zależy kto wypowiada te słowa) nie da się efektywnie współpracować. W sumie zgłoszono 168 projektów, wnioskując o dofinansowanie rzędu 630 mln zł (dostępna pula 400 mln zł).

Czyli ktoś się spotkał, dogadał, zaplanował wspólną przyszłość (mowa o blisko 170 konsorcjach, musiało to wygenerować zauważalne poruszenie). Nie bezzasadnie na początku podkreśliłem słowo „trochę”. NCBR rekomendował do dofinansowania 23 projekty, na łączną sumę dofinansowania 67,5 mln zł czyli zaledwie niecałe 17% dostępnego budżetu! Jak widać chęć jest, ale o efektywności wciąż nie ma mowy.

Tym bardziej warto wspomnieć o Politechnice Poznańskiej, która uczestniczy w aż 3 rekomendowanych projektach oraz Politechnice Warszawskiej (2 projekty). Na liście rankingowej (można powiedzieć ex-equo) pierwsze miejsce zajęły dwa projekty:
• Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., z projektem: Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Sempre Farby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen


Osobiście zaintrygował mnie projekt: „TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji”… ( jednak moja ignorancja, jeszcze nie raz mnie pewnie zaskoczy)

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się tutaj.

Pewien, a w zasadzie duży niepokój, budzi we mnie jedna rzecz, aż 38 projektów otrzymało 0 pkt. Interpretację pozostawiam każdemu z osobna.

Mam nadzieję, że druga edycja zakończy się większym powodzeniem (trudno, by było inaczej), a o tym kto, o co i kiedy może aplikować poniżej.

Na co?

Ogłoszony konkurs, w swoim założeniu, ma odpowiadać na regionalne, tj. zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie, problemy („wyzwania” - UE nie lubi problemów). Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe przyczyniające się do rozwiązania problemów określonych w tzw. „Regionalnych agendach badawczych”. Przedmiot projektu musi być zgodny z jednym z poniżej wskazanych tematów:
1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
a. Rozwój innowacyjnych metod terapeutycznych oraz technologii wytwarzania medycznych produktów spersonalizowanych do stosowania głównie w terapii chorób cywilizacyjnych.
b. Przeciwdziałanie zjawiskom związanym ze starzeniem się jednostek i społeczeństw poprzez rozwój nowych form usług opiekuńczych i wspomagania komfortu życia osób starszych, ich aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój diagnostyki chorób wieku podeszłego.
c. Nowoczesne techniki rehabilitacyjne, rekonstrukcyjne i regeneracyjne tkanek i narządów.
d. Innowacyjne metody badania wpływu zewnętrznych czynników fizykalnych oraz środowiska naturalnego na stan zdrowia.
e. Rozwój nowych produktów leczniczych i kosmetycznych poprzez wytworzenie nowych substancji i materiałów oraz opracowanie sposobów ich skutecznego wykorzystania.
f. Badania właściwości technologicznych i klinicznych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz sposobów utylizacji tych produktów.
2. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
a. Nowe biosurowce, biokomponenty i biotechnologie do produkcji funkcjonalnej, bezpiecznej i wysokiej jakości żywności, w tym produkcja ekologiczna, metody przedłużania trwałości oraz nowe opakowania dla żywności.
b. Nowe lub ulepszone i zrównoważone technologie przetwarzania surowców pochodzenia naturalnego (kopalne, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego) do nowych pozażywieniowych zastosowań.
c. Nowe lub ulepszone systemy ochrony, monitoringu i zrównoważonego zarządzania oraz wykorzystania zasobów wodnych, rolniczych i leśnych z uwzględnieniem jakości środowiska, bioróżnorodności i mitygacji zmian klimatu.
3. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, TRANSPORT I BUDOWNICTWO
a. Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych.
b. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania i magazynowania energii, poprawy jakości, zmniejszenia strat przesyłowych i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
c. Nowe lub ulepszone materiały i wyroby oraz technologie ich wytwarzania zmierzające w kierunku poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia surowców i materiałów w przemyśle budowlanym
d. Nowe lub ulepszone rozwiązania transportowe lub logistyczne dla obszarów
zurbanizowanych lub niezurbanizowanych
e. Innowacyjne techniki i technologie oraz rozwiązania procesowe w gospodarce morskiej i wód śródlądowych
f. Nowe lub ulepszone metody, narzędzia i technologie w zakresie monitoringu
hydrologicznego, dostosowane do krótkich ciągów zdarzeń ekstremalnych
4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA
a. Nowe lub ulepszone technologie odzysku, przetwarzania i zagospodarowania
komunalnych oraz przemysłowych surowców odpadowych dla otrzymywania produktów
b. Nowe lub ulepszone technologie dla gospodarki wodno-ściekowej
c. Innowacyjne technologie remediacyjne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pogórnicznych i zanieczyszczonych
5. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE
a. Innowacyjne techniki przyrostowe (addytywne) w procesach projektowania i wytwarzania zaawansowanych materiałów i konstrukcji.
b. Innowacyjne systemy bezpieczeństwa technicznego (materiały, narzędzia, maszyny, urządzenia, konstrukcje):
c. Nowatorskie technologie w robotyce, automatyce, mechatronice optymalizacji
i organizacji procesów oraz w wykonywaniu konstrukcji i wznoszeniu obiektów
budowlanych.
d. Innowacyjne, energooszczędne technologie materiałowe w obszarze, łączenia
materiałów o różnych właściwościach, obróbki chemicznej, cieplno-chemicznej,
mechanicznej, plastycznej i odlewnictwa.
e. Antropotechniczne i biomechaniczne aspekty projektowania, konstruowania z regionalnych surowców i komponentów, mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla zdefiniowanych potrzeb użytkowników oraz korzystnie wpływających na ich stan
zdrowia i jakość życia.
f. Inteligentne systemy sterowania i wytwarzania (ICT)
g. Internet Rzeczy
h. Metody i narzędzia do automatycznego przetwarzania i zabezpieczania danych (z wyłączeniem obszaru związanego z grami).

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj

Kto i ile?

Wnioskować mogą konsorcja złożone z min. jednej jednostki naukowej oraz z minimum jednego przedsiębiorcy. W sumie jednak, nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Ponadto liderem konsorcjum może być tylko jednostka naukowa.

Co istotne podział praw do rezultatów projektu musi odpowiadać, udziałowi danego podmiotu w kosztach kwalifikowalnych. Oczywiście prawa te mogą być odkupione po cenie rynkowej, przez jednego z konsorcjantów.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 1 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 8 mln PLN.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu danego podmiotu i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.W przypadku jednostek naukowych dofinansowanie wynosi 100%

Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b) Podwykonawstwo (dotyczy przedsiębiorstw) - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie
W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia

Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski, a kolejny 1 za ponadregionalny charakter projektu.

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 12 września do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:
- od 12 czerwca do 11 lipca (do godz. 16:00),
- od 12 lipca do 10 sierpnia (do godz. 16:00),
- od 11 sierpnia do 12 września (do godz. 16:00)

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Link
do dokumentacji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu (LinkedIn)
Trwa ładowanie komentarzy...