O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Kolejne 200 mln zł na współpracę Nauka-Biznes

NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kolejny raz wesprze współpracę „Nauka-Biznes”. Na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym przeznaczono 200 mln zł. Ogłoszono konkurs w ramach działania: 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Czy znajdą się chętni?

Na co?
Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Przedmiot projektu musi wpisywać się Krajowe Inteligentne specjalizacje.

Kto i ile?
Wnioskować mogą konsorcja złożone z min. jednej jednostki naukowej oraz z minimum jednego przedsiębiorcy. W sumie jednak, nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Ponadto liderem konsorcjum może być tylko jednostka naukowa.

Co istotne podział praw do rezultatów projektu musi odpowiadać, udziałowi danego podmiotu w kosztach kwalifikowalnych. Oczywiście prawa te mogą być odkupione po cenie rynkowej, przez jednego z konsorcjantów.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 2 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 mln PLN.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu danego podmiotu i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.

W przypadku jednostek naukowych jest to 100%Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:
a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
b) Podwykonawstwo (dotyczy przedsiębiorstw) - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.
c) Pozostałe koszty bezpośrednie
W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego
d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.Co jest oceniane


Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu (maksymalna liczba punktów dla nowości w skali globalnej, minimalny wymagany zakres nowości to skala krajowa)
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia

Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski, a kolejny 1 za ponadregionalny charakter projektu.

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 18 grudnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:
- od 18 września do 17 października (do godz. 16:00),
- od 18 października do 16 listopada (do godz. 16:00),
- od 17 listopada do 18 grudnia (do godz. 16:00)
Szacowany czas oczekiwania na wyniki oceny to 90 dni.

Link do dokumentacji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...