O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

120 mln zł zasili innowacje w sektorze elektroenergetycznym

NCBR
NCBR NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach programów sektorowych. Na wsparcie innowacyjnych projektów sektora elektroenergetycznego NCBR przeznaczył 120 mln zł. Jednocześnie jest to pierwszy konkurs wg nowych zasad, które zwiększają atrakcyjność tej formy finansowania działalności B+R. Dofinansowanie obejmie także działania przedwdrożeniowe.

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe przyczyniające się do zwiększenia innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego. Przedmiot projektu musi być zgodny z jednym z poniżej wskazanych tematów:

1. Energetyka konwencjonalna
a. Redukcja poziomu zanieczyszczeń
b. Podniesienie trwałości, bezpieczeństwa, elastyczności i sprawności pracy bloków
c. Wychwyt, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCS/CCU)
d. Paliwa, surowce i sorbenty
e. Kogeneracja i trigeneracja
f. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla
g. Ogniwa paliwowe
h. Ciepłownictwo

2. Energetyka odnawialna
a. Energetyka wiatrowa
b. Fotowoltaika
c. Energetyka wodna
d. Biomasa i biogaz
e. Energia z odpadów

3. Sieci elektroenergetyczne
a. Smart grid
b. Smart metering
c. Wykorzystanie magazynowania energii
d. Teleinformatyka (np. narzędzia długofalowego planowania rozwoju sieci i efektywnego zarządzania majątkiem, z wykorzystaniem big data)
e. Nowe rozwiązania i Usługi (np. monitoring, oględziny, diagnostyka, prace pod napięciem, materiały izolacyjne, inteligentne oświetlenie uliczne etc.)

4. Nowe produkty i usługi
a. Nowe produkty i usługi (np. nowe systemy obsługowe i zarządcze)
b. Energetyka prosumencka i rozproszona
c. E-mobility

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj.

Ponadto projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Kto i ile?
Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 2 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 40 mln PLN.

Projekt nie może trwać dużej niż 4 lata.

Wielkość dofinansowania prac B+R różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.

Nowością jest możliwość sfinansowania działań przedwdrożeniowych, w tym przypadku intensywność pomocy może wynieść nawet 90%.Jakie koszty sfinansuję?

Oprócz standardowych pozycji kosztowych wymienionych poniżej, sfinansować można działania związane z wdrożeniem rezultatów projektu. Mowa w szczególności o takich działaniach jak: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć limitu 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 70% kosztów tego typu można zlecić na zewnątrz.


Ponadto, główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:
a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b) Podwykonawstwo
- Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie
W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 25 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane
Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia

Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski.
Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).


Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 1 grudnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.


Link do dokumentacji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...