O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

PARP daje MILIARD na wdrożenia wyników prac B+R

Badania na rynek
Badania na rynek PARP
a w zasadzie 1,15 mld zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony będzie wyłącznie dla projektów realizowanych w średnich miastach. Są ułatwienia dla firm małych i mikro.

Na co?
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe, niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Jednocześnie prowadzone będą dwa konkursy:
1. Ogólny o budżecie 750 mln zł
2. Dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich (np. Hrubieszów, Pułtusk, Pisz, Olecko, Kłodzko, Słupsk, Zgorzelec, Zakopane, Gliwice, pełna lista liczy ponad 250 pozycji) o budżecie 400 mln zł.

Ponadto projekt powinien wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych (średnie przedsiębiorstwo) lub w przypadku firm małych i mikro 600 tys. zł.

Minimalna wartość projektu to:
- mikro, mała firma: 5 mln zł
- średni przedsiębiorca: 10 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EUR , w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł,
2) na usługi doradcze: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł,, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Wielkość dofinansowania na wydatki inwestycyjne różni się w zależności od statusu wnioskodawcy oraz miejsca realizacji projektu i sięga 70%.Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

A. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu,
6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5.


Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, może wynosić do 20% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

B. W zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu
w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

C. Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Ocena
Wśród istotniejszych kryteriów, pod ocenę będzie brana:
- Przygotowanie projektu do realizacji (skład zespołu, wymagane zgody etc.)
- Racjonalność i adekwatność wydatków
- Zdolność finansowa
- Innowacyjność produktu (min. w skali kraju)
- Potencjał rynkowy produktu (premiowane będą produkty o potencjale eksportowym)
- Poziom ochrony własności przemysłowej

W sumie można uzyskać 20 pkt, żeby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej
12 punktów (przy założeniu, że wszystkie kryteria dostępu zostały spełnione)

Ocena projektów trwa do 90 dni

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie: od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na etapy.
Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:
od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.;
od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

Dokumentacja:
Konkurs ogólny
Konkurs dla średnich miast

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...