O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Innowacja na pomoc branży hutniczej - rusza INNOSTAL

POIR
POIR POIR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach programów sektorowych. Na wsparcie innowacyjnych projektów sektora stalowego, w ramach konkursu INNOSTAL, NCBR przeznaczył 95 mln zł. Jest to konkurs wg nowych zasad, które zwiększają atrakcyjność tej formy finansowania działalności B+R.

Dominuje tani import

Komu jak komu ale, polskiej branży hutniczej przyda się paliwo zwane innowacją. W 2016 r. zużycie stali w Polsce wyniosło ponad 13 mln ton i było największe od 1989 r. Mimo wzrostu popytu (i pozytywnych prognoz w tym aspekcie na najbliższe lata), struktura konsumpcji wciąż nie jest jednak korzystna dla hut pracujących w Polsce. W 2016 roku aż 69 proc. zużycia zaspokoiły wyroby z importu.

Według Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, głównymi barierami ograniczającymi konkurencyjność hutnictwa krajowego, oprócz zalewającego nasz rynek taniego importu są wysokie ceny energii elektrycznej i gazu oraz koszty konieczne do spełnienia ambitnych wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska. Kolejną ważną barierą jest nienadążanie produkcji za zmieniającym się rynkiem wyrobów gotowych. Bazując na agendzie programu INNOSTAL, daje on możliwość, przynajmniej podjęcia próby, przezwyciężenia tych problemów z wykorzystaniem innowacji.

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe przyczyniające się do zwiększenia innowacyjności krajowego sektora stalowego. Przedmiot projektu musi być zgodny z jednym z poniżej wskazanych tematów:

1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania
a. Specjalistyczne wyroby stalowe dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych sektorów/specjalnych zastosowań
b. Zastosowanie wyrobów stalowych w warunkach szczególnie niekorzystnych, w tym agresywnych / ekstremalnych i zwiększenie wytrzymałości produktów
c. Opracowanie innowacyjnych, efektywnych technologii obróbki stopów, spieku, surówki, stali i innych wyrobów hutniczych


2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej
a. Innowacyjne technologie produkcji nowych lub ulepszonych żelazostopów oraz dodatków stopowych i stopów metali dla potrzeb nowoczesnej metalurgii żelaza i stali
b. Prace badawczo-rozwojowe nad pozyskiwaniem nowych źródeł surowców o optymalnym składzie do produkcji wysokiej jakości dodatków stopowych i technologie ich zagospodarowania
c. Prace B+R związane z produkcją koksu dostosowanego do potrzeb sektora stalowego

3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu
a. Technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów hutniczych
b. Technologie odzysku metali i recyklingu żużli i pyłów stalowniczych oraz odpadów cynkonośnych
c. Technologie skutecznego odzysku surowców ze złomu do wykorzystania w produkcji hutniczej

4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego
a. Prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami umożliwiającymi redukcje zużycia energii elektrycznej oraz mediów energetycznych w produkcji hutniczej
b. Nowatorskie rozwiązania umożliwiające racjonalizację zużycia materiałów wsadowych oraz mediów nieenergetycznych w produkcji hutniczej
c. Rozwój technologii umożliwiających odzysk i wykorzystanie ciepła oraz gazów palnych z hutniczych i metalurgicznych procesów produkcyjnych
d. Opracowanie technologii produkcji ograniczających zużycie wykorzystywanych narzędzi i osprzętu hutniczego

5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska
a. Nowe technologie produkcji o niskiej emisji gazów i pyłów do atmosfery
b. Nowe technologie produkcji o niskiej emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych
c. Rozwój metod skutecznej i ekonomicznej rekultywacji i remediacji zanieczyszczonych gruntów zlokalizowanych na terenach hutniczych
d. Nowoczesne technologie produkcji o niskiej emisji hałasu i drgań

6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne
a. Opracowanie systemów ekspertowych, algorytmów sterowania procesami produkcyjnymi oraz baz danych dla wspomagania zarządzania oraz produkcji wyrobów hutniczych i dodatków stopowych
b. Innowacyjne technologie zarządzania złomem do wykorzystania w procesach metalurgicznych
c. Zwiększenie innowacyjności technologii wytwarzania wyrobów stalowych dzięki informatyzacji, digitalizacji i zastosowaniu numerycznego sterowania procesem produkcji

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj .
Ponadto projekt powinien wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Kto i ile?


Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 2 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 30 mln PLN.

Wielkość dofinansowania prac B+R różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.

Nowością jest możliwość sfinansowania działań przedwdrożeniowych, w tym przypadku intensywność pomocy może wynieść nawet 90%.Na co?
Oprócz standardowych pozycji kosztowych wymienionych poniżej, sfinansować można działania związane z wdrożeniem rezultatów projektu. Mowa w szczególności o takich działaniach jak: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć limitu 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 70% kosztów tego typu można zlecić na zewnątrz.

Ponadto, główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:
a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.
c) Pozostałe koszty bezpośrednie
W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:
- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów
- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)
- utrzymanie linii technologicznej
- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze
- koszty promocji oraz audytu finansowego
d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 25 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:
1. Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
2. Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
3. Nowości rezultatów projektu
4. Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia
Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski.
Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 8 grudnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...