O autorze
Przekuwanie wizji w projekt – tym się dotychczas zajmowałem. Skuteczność to jedna z moich głównych zalet. Do tej pory pomogliśmy wystartować projektom z obszaru B+R i innowacji o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych. Zdarza mi się projekty także oceniać, ponadto brałem udział w kilkudziesięciu procesach analizy opłacalności biznesowej wyników projektów, najczęściej technologii, tworzenia strategii ich urynkowienia, wycen.

Unikalna szansa kooperacji zarówno ze środowiskiem naukowym, biznesowym, inwestorskim jak i urzędniczym umożliwia poznanie bardzo zróżnicowanego, jak się okazuje, podejścia do innowacji. Pomimo, iż przedstawicielom każdej z tej grup przyświeca często ten sam cel, tj. wzrost innowacyjności, wciąż moim zdaniem, w większości nie potrafią się oni zdobyć na „elastyczność” narzucając innym swoją wizję kreowania ekosystemu innowacji. Brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, jest według mojej opinii, jedną z głównych przyczyn dlaczego takie kraje jak Estonia czy Słowenia mogą a my wciąż jeszcze nie.
Stąd też, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie innpoland.pl, gdzie za pośrednictwem Bloga będę próbował odnieść się do różnych aspektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji. Postaram się w pewnym sensie pośredniczyć w przedstawieniu podejścia do innowacyjności wskazanych grup uczestników tworzącego się w Polsce ekosystemu innowacji, a w szczególności, ich oczekiwań względem siebie.

Zapraszam do dyskusji!

Jedna z ostatnich możliwości dofinansowania budowy CBR

poir.gov.pl
„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego LEGIA LAB w obszarze sportu i rehabilitacji” taki projekt ma zamiar zrealizować Legia Warszawa SA korzystając z dofinansowania udzielonego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach PO IR 2.1. Czy rezultaty projektu wpłyną pozytywnie na wyniki warszawskich sportowców? Zobaczymy… jedno jest pewne, przed przedsiębiorcami ostatnia (prawie) już szansa na skorzystanie z dofinansowania na utworzenie lub rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego.


przedOSTATNI nabór


Aktualny nabór wniosków w ramach działania POIR 2.1. na utworzenie/rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej CBR) w przedsiębiorstwie stanowi prawdopodobnie ostatnią już tak dogodną okazję do pozyskania dotacji w tym zakresie, a przynajmniej na szczeblu krajowym. Pierwotnie planowano przeznaczyć na aktualny konkurs 150 mln zł, jednakże oszczędności z dotychczasowych konkursów umożliwiły dodanie kolejnych 310 mln zł. Na przyszły rok, planuje się jeszcze jeden nabór ale budżet jest nieznany, wszystko zależy od tego jak przedsiębiorcy wykorzystają aktualne środki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Oprócz samych wydatków inwestycyjnych w ramach projektu można zaplanować koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, doradztwa i równorzędnych usług, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (np. probówki).
Na zakupionym sprzęcie należy prowadzić prace badawczo-rozwojowe, poprzez realizację tzw. agendy B+R.


Kryteria

Wspomniana agenda B+R jest jednym z głównych aspektów branych pod uwagę przez oceniających, powinna zawierać:
a) główne innowacyjne obszary badawcze,
b) orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
c) przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,
d) analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
e) założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.

Największe szanse na środki będzie miał projekt:
- realizowany przez MŚP (+3 pkt) będące członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (+2 pkt)
- który wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (+4 pkt)
- który zakłada przełomowy charakter planowanych prac B+R tj. w ich wyniku nastąpi m.in. zmiana struktury rynku, stworzenie nowych rynków lub doprowadzenie do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe (+5 pkt)
- który zakłada intensywną współpracę z jednostkami naukowymi (+5 pkt)
- w wyniku którego, w okresie trwałości, udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorcy przekroczy 100% (+ 6 pkt)
- w wyniku którego, nastąpi przyrost miejsc pracy dla pracowników B+R min. 20% (+3 pkt)
- w którym przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej (+2 pkt)

Próg to 15 pkt (na 30 stąd jak widać można pójść na kompromis, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 1 pkt w ramach kryterium „Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych”)

Dokładny opis kryteriów znajdziecie tutaj: link Warto policzyć potencjalne punkty przed przystąpieniem do prac nad aplikacją.


Kto i ile


Aplikować mogą przedsiębiorcy, zarówno mali jak i duzi. Nie trzeba mieć historii prowadzenia prac B+R, można ją „kupić” poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, lub poprzez współpracę z jednostką naukową. Duży przedsiębiorca musi udowodnić ponadto współpracę w ramach projektu z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)
Wartość dofinansowania sięga 70%Ocena
Ocena projektu nie powinna zająć więcej niż 75 dni. Nowością w tej edycji jest możliwość poprawy w trakcie oceny merytorycznej. Tzn. eksperci mogą prosić o uzupełnienie wniosku np. doprecyzowanie analizy ryzyka. Uwagi te będą miały miejsce jeszcze przed tzw. panelem, czyli prezentacją projektu przed Ekspertami przez Wnioskodawcę.
Nabór trwa do 19.01.2018

Szczegóły konkursu: link

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. (LinkedIn)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...